سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردى 
پژوهشگر 
 
 
نویسندگی و عضو هیات علمى 
همکاری 
دفتر حرکت اسلامى 
پژوهشگر 
1370/01/01 
1383/01/01 
نویسندگی و عضو هیات تحریریه