نقد و بررسی جنبش روشنفکری افغانستان
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب از موجودیت و یا عدم موجودیت جنبش روشنفکری سخن رفته است، و با استنادات محکم تاریخی موجودیت روشنفکری افغانستان به اثبات رسیده است.